logo
hrvatskienglish

Katastar

Ovim projektom uspostavio se Katastar speleoloških objekata Istre koji će se voditi u Odsjeku za zaštitu okoliša Istarske županije i Naturi Histrici, javnoj instituciji za upravljanje zaštićenim područjima u Istri.

Za potrebe vođenja katastra nabavila se potrebna oprema u vidu kompjutera i GIS aplikacije Arc View 9.2.. Katastar je izrađen u GIS tehnologiji tj. Geografskom Informacijskom Sustavu (GIS) koji predstavlja sustav za prikupljanje, čuvanje, obradu, analizu i prikaz prostornih podataka. Za njegovu uspostavu potrebno je informatički programirati i osmisliti izgled GIS baze, odnosno odrediti oblik i vrstu podataka koji će se u toj bazi prikupljati.

Uspostavom GIS-a sustava sa bogatom bazom podataka o točnim lokacijama, toponomiji, dimenzijama i podacima o biološkoj raznolikosti, te drugim prirodnim vrijednostima podzemnih krških ekoloških sustava, objedinila su se saznanja o istima čime se osigurala osnova za njihovo kontinuirano praćenje i uspostavu "stvarne zaštite" u Istri.

Pored radionica sa ciljem edukacije i podizanja osviještenosti stanovništva, u sklopu projekta educirana su dva djelatnika Istarske županije i jedan djelatnik Nature Histrice za vođenje Katastra speleoloških objekata u Istri. Tečajeve za upoznavanje sa GIS tehnologijom održani su u Zagrebu od strane tvrtke GIS Data d.o.o.

Fotografije s tečaja