logo
hrvatskienglish

Projekt

Naziv projekta: Underground Istria
Akronim: Underground Istria

Projekt se provodi od 10. listopada 2007. godine do 10. listopada 2008. godine.

 

Kratki opis projekta

Krški fenomeni, odnosno krški reljef, karakterističan je za veći dio područja Istarske županije pa tako i Hrvatske te susjedne Slovenije i Italije. Gotovo 70% površine istarskog poluotoka nalazi upravo na takvoj vapnenačkoj podlozi koja se iako naizgled čvrsta i postojanja, mijenja tijekom dugog niza godina pod utjecajem vode koja kemijski reagira sa vapnencem čineći u takvoj stijeni brojne rupe i pukotine kroz koje voda slobodno protiče. Posljedica tih procesa su i brojni speleološki objekti -jame, kaverne, špilje i ponori koji se  pod utjecajem vode polako ali neprestano mijenjaju, proširuju i produbljuju. Takvih je objekata na području Istarske županije oko 2000 što predstavlja značajan broj obzirom da je u svijetu registrirano oko 155 000 takvih objekata. Veći dio speleoloških objekata direktna je veza površinskih i podzemnih voda, te je njihova zaštita od šireg društvenog značenja obzirom da se ubrajaju u zone I. sanitarne zaštite izvorišta definirane zakonom o vodama (NN 107/95) i Pravilnikom o zonama sanitarne zaštite izvorišta (NN 55/02) te Odlukom o zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće u Istarskoj županiji (sl.novine Istarske županije 12/05). Speleološki objekti, posebno na kršu, staništa su mnogih endemičnih, rijetkih, ugroženih i zaštićenih životinjskih vrsta (Proteus sp., Istriana mirnae, Chiroptera sp. div.,  itd.)

Krški ekološki sustavi ocijenjeni su u Nacionalnoj strategiji zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti (NBSAP) kao prioritet koji zahtijeva akcijske planove zaštite, a člankom 35. Zakona o zaštiti prirode, speleološki su objekti opisani kao vlasništvo Republike Hrvatske i kao takvi se tim zakonom stavljaju pod njenu posebnu zaštitu.  

Nažalost,  mnogi speleološki objekti služe, unatoč zabrani, kao odlagališta otpada. U cilju sprečavanja  takve prakse, nužna je njihova aktivnija zaštita i osmišljeno, kontrolirano korištenje uz poštivanje svih mjera zaštite. Nekontrolirano posjećivanje speleoloških objekata dovodi često do njihove devastacije, a sve veća popularnost slobodnog penjanja (free climbinga) i jamarenja dodatno upućuju na potrebu  osmišljavanja adekvatnih planova upravljanja.

Ciljevi projekta

  • Unaprjeđenje stanja okoliša i okolišnih uvjeta aktivnim pristupom zaštiti prirodnih vrijednosti u pograničnom području;
  • Jačanje kapaciteta, suradnje i koordinacijskog djelovanja svih institucija u domeni zaštite okoliša u regiji;
  • Zaštita podzemnih voda i izvorišta voda za piće od onečišćenja /zagađenja;
  • Podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva.