logo
hrvatskienglish

Sažetak specifičnih ciljeva

1. Izraditi katastar svih speleoloških objekata u Istarskoj županiji.

Uspostava GIS-a sustava sa bogatom bazom podataka o točnim lokacijama, toponomiji, dimenzijama i podacima o biološkoj raznolikosti te drugim prirodnim vrijednostima podzemnih krških ekoloških sustava čime bi se objedinila saznanja o istima.

2. Sanacija devet otpadom najugroženijih objekata.

Velik je broj smećem onečišćenih objekata u direktnom doticaju sa podzemnim vodama koje su povezane s izvorima pitke vode. Sanacijom će se znatno smanjiti rizik od onečišćenja/zagađenja podzemnih voda i izvora pitke vode za piće. Mnogi od tih objekata su nedostupni speleolozima upravo zbog toga što im je ulaz zatrpan smećem. Sanacijom otpada, ponovno se omogućava njihova dostupnost, a time i uživanje u njihovim prirodnim ljepotama.

Projektom se planiraju sanirati sljedeći speleološki objekti: Pazinska jama u Pazinu, Jama Polje u Katun Lindarskom u općini Žminj, Brečevska jama u Tinjanu, jama Jamorina u Pazinu, Ponor kod Stancije Vergotini kod Tara, Jama kod Štifanići kod Baderne, Jama kod Radoši u Višnjanu, jama Golubinka kod Kloštra i Jama Dvori kod sela Dvori blizu Poreča.

3. Izrada elaborata valorizacije devet objekata iznimnih prirodnih vrijednosti.

Svi speleološki objekti zaštićeni su Zakonom o zaštiti prirode, u vlasništvu su Republike Hrvatske, te su kao objekti od iznimne prirodne vrijednosti istim zakonom stavljeni pod njenu posebnu zaštitu. Ipak, zbog nedostatka podataka o njihovim točnim lokacijama, stanju i očuvanosti, njihova je zaštita za sada isključivo na deklarativnoj razini.

Izradom Katastra speleoloških objekta Istre omogućiti će kontinuirano praćenje stanja speleoloških objekata evidentiranih bazi te time i njihova "stvarna" zaštita. U toku projekta izabrati će se devet iznimno vrijednih objekata za koje će se izraditi elaborati valorizacije.

4. Podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva. 

 Ostvarivanjem ovog cilja doprinijeti će se pozitivnoj promjeni ponašanja. Ljudi godinama svojim ponašanjem - bacanjem otpada u speleološke objekte, ugrožavaju životnu sredinu i izvore pitke vode. Ovim se projektom planiraju održati četiri radionice za lokalno stanovništvo, jedna stručna radionica za speleologe, te sedam predavanja u trajanju od jednog školskog sata u sklopu projekta "Eko teens", kojeg udruga "Put" u suradnji sa Istarskom županijom provodi u srednjim školama Istre.

Svrha radionica je upoznavanje stanovništva o direktnoj opasnosti od onečišćenja podzemnih voda bacanjem otpada u speleološke objekte, upoznavanje sa fenomenom krša, njegovom iznimnom prirodnom vrijednosti i podložnostima zagađenjima. Očekuje se da će se povećanom razinom osviještenosti stanovništva te njihovim upoznavanjem s krajobraznim posebnostima područja kojeg su oni sastavni dio, smanjiti zagađenja i opterećenja okoliša otpadom. Projektom se predviđa izraditi i web site, te kratak 20 minutni film o projektu.